Dichroiczny rozdzielacz i sumator RGB

Osoba wnosząca wkład: James Garrard

Ta symulacja demonstruje rozdzielanie i łączenie wiązek RGB przy użyciu zwierciadeł dichroicznych.

Otwórz w symulatorze

Dichroiczny rozdzielacz i sumator RGB